Navigácia

Obsah

GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s 

§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ:
Obec Veľké Lovce, 941 42 Veľké Lovce 431
IČO: 00 309 354

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Itak s.r.o. , Mgr. Csík Zoltána a to písomnou formou alebo osobne:

tel. kontakt 0905 223 001 , e-mail : itaksro@gmail.com

(ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

 1. IS mzdy, personalistika
 2. IS kamerový systém
 3. IS knižnica
 4. IS sociálne služby
 5. IS ekonomické oddelenie
 6.  IS matrika
 7. IS sekretariát a podateľňa
 8. IS starostu obce
 9. IS dane a poplatky
 10. IS stavebného úradu
 11. IS údržby
 12. IS obecného zastupiteľstva
 13. IS komisií obecného zastupiteľstva
 14. IS kultúrnych podujatí
 15. IS webovej stránky
 16. IS BOZP
 17. IS CO
 18. IS zák. 307/2014 Z.z.

2. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

 1. 70 rokov v zmysle registratúrneho poriadku
 2. 15 dní v zmysle zákona
 3. 5 rokov
 4. 10 rokov
 5. 10 rokov
 6.  20 rokov
 7. 10 rokov
 8. 10 rokov
 9. 20 rokov
 10. 10 rokov
 11. 20 rokov
 12.  5 rokov
 13. 10 rokov v zmysle registratúrneho poriadku
 14. 10 rokov v zmysle registratúrneho poriadku
 15. 10 rokov
 16. 10 rokov
 17. 10 rokov
 18. 10 rokov
 19. 20 rokov
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.