Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 5/2017

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 15. decembra 2017,  t. j. v piatok o 16:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Pozvánka.pdf)Pozvánka.pdf93 Kb

Zámer - zámena časti pozemku

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje zámer obce "Zámeny časti pozemku". 

Zámer - spôsob prevodu

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje spôsob prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje NÁVRH Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia.