Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach  na rok 2018

Obec Veľké Lovce týmto zvereňuje Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia  č. 1/2018  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach  na rok 2018.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2018_1_VZN_na_ziaka.pdf)2018_1_VZN_na_ziaka.pdf108 Kb

Daň z nehnuteľností a za psa

Oznamujeme Vám, že daň z nehnuteľností a daň za psa je možné zaplatiť počas stránkových dní Obecného úradu Veľké Lovce.

Zámer - zámena časti pozemku

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje zámer obce zámeny časti pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2018_zamena_Korpas.pdf)2018_zamena_Korpas.pdf89 Kb

Zámer - predaj pozemku

Obec Veľké Lovce zverejňuje zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2018_predaj_ZSD.pdf)2018_predaj_ZSD.pdf101 Kb

NÁVRH DODATKU č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje NÁVRH  DODATKU č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 2/2016  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  v Základnej škole Veľké Lovce.