Navigácia

Obsah

Podanie kandidátnej listiny 

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme najneskor do 11.9.2018 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr do 11. 9. 2018 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

 

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 

 

Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

 

Informácie pre kandidátov

Informácie pre politické strany, politické hnutia, koalície a pre nezávislých kandidátov nájdete v nižšie priložených odkazoch : 

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície - https://www.minv.sk/?oso18-info2

Informácie pre nezávislých kandidátov - https://www.minv.sk/?oso18_info3

 

Počet obyvateľov Obce Veľké Lovce ku dňu vyhlásenia volieb

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Veľké Lovce oznamuje, že mala ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júlu
1 883 obyvateľov.

Zverejnenie počtu obyvateľov

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Obec Veľké Lovce podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

 

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený