Všeobecne záväzné nariadenia, smernice, dodatky a ostatné dokumenty

Rok 2018

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2018  28.03.2018  12.04.2018  otvoriť

Smernice, dodatky a ostatné dokumenty

Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce  28.03.2018  12.04.2018  otvoriť

Rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
VZN č.1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach, na rok 2017 30.03.2017 14.04.2017 stiahnuť
VZN č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda  27.07.2017 11.08.2017 stiahnuť
 VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  15.12.2017  1.1.2018 stiahnuť
 

Smernice, dodatky a ostatné dokumenty

Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
Dodatok č. 1 k VZN č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce 27.07.2017 11.08.2017 stiahnuť
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce  15.12.2017 1.2.2018  stiahnuť

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia 

 

15.12.2017 1.1.2018 stiahnuť  

 

 

Rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
VZN č.1/2016 o umiestňovaní volebných plagátov 23.03.2016 08.04.2016 stiahnuť
VZN č.2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce 23.03.2016 08.04.2016 stiahnuť
VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach, na rok 2016 - ZRUŠENÉ 24.06.2016 12.07.2016 stiahnuť
VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce 24.06.2016 12.07.2016 stiahnuť
Cenník služieb poskytovaných obocou Veľké Lovce 24.10.2016 01.11.2016 stiahnuť
Dodatok č. 1 k VZN č.3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce 24.10.2016 16.11.2016 stiahnuť
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce 16.12.2016 31.12.2016 stiahnuť
VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia 16.12.2016 01.01.2017 stiahnuť

 

 

Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
VZN č.1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a vydanie trhového poriadku 23.03.2015 15.04.2015 stiahnuť
VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2015 - ZRUŠENÉ 23.03.2015 15.04.2015 stiahnuť
VZN č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov - ZRUŠENÉ 16.12.2015 01.01.2016 stiahnuť

 

Smernice, dodatky a ostatné dokumenty

Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF

 

 

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
VZN č.1/2014 o školskom obvode 28.08.2014 17.09.2014 stiahnuť
VZN č.2/2014 o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody na iné účely o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Veľké Lovce 28.08.2014 17.09.2014 stiahnuť

 

Smernice, dodatky a ostatné dokumenty

Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF

 

 

Rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2013 - ZRUŠENÉ 22.03.2013 06.04.2013 stiahnuť
Štatút obecnej knižnice vo Veľkých Lovciach 22.03.2013 01.04.2013 stiahnuť
VZN č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce 27.06.2013 01.09.2013 stiahnuť
VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce 27.09.2013 stiahnuť
VZN č. 4/2013 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Lovce 13.12.2013 31.12.2013 stiahnuť
VZN č. 5/2013 o pozemných komunikáciách obce Veľké Lovce 13.12.2013 31.12.2013 stiahnuť
VZN č. 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2014 - ZRUŠENÉ 13.12.2013 1.1.2014 stiahnuť
VZN č. 7/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Veľké Lovce - ZRUŠENÉ 13.12.2013 31.12.2013 stiahnuť
VZN č. 8/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Lovce 13.12.2013 31.12.2013 stiahnuť

 

Smernice, dodatky a ostatné dokumenty

Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
Zásady finančného hospodárenia a hospodárenia s majetkom obce 27.09.2013 27.09.2013 stiahnuť

 

 

Rok 2012

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
VZN č. 1/2012 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií - ZRUŠENÉ 27.1.2012 11.2.2012 stiahnuť
VZN č. 2/2012 o organizácii miestneho referenda 28.6.2012 13.7.2012 stiahnuť
VZN č. 3/2012 - Zásady finančného hospodárenia a hospodárenia s majetkom obce Veľké Lovce-ZRUŠENÉ 5.9.2012 5.10.2012 stiahnuť
VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013 a nasledujúce zdaňovacie obdobia - ZRUŠENÉ 14.12.2012 1.1.2013 stiahnuť

 

Smernice, dodatky a ostatné dokumenty Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
Dodatok č. 1/2012 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk-ZRUŠENÝ 11.6.2012 11.6.2012 stiahnuť
Smernica 1/2012: Smernica o verejnom obstarávaní - ZRUŠENÁ 1.4.2012 1.4.2012 stiahnuť
Smernica 2/2012: Zásady vybavovania sťažností a petícií v obci Veľké Lovce 14.12.2012 14.12.2012 stiahnuť

 

 

Rok 2011

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce 24.6.2011 9.7.2011 stiahnuť
VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce - ZRUŠENÉ 14.9.2011 29.9.2011 stiahnuť

 

Smernice, dodatky a ostatné dokumenty Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF

Interná smernica č. 1/2011 - Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach

15.12.2011 15.12.2011 stiahnuť

 

 

Rok 2010

Smernice, dodatky a ostatné dokumenty Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií a finančných darov 26.2.2010 13.3.2010 stiahnuť
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach 27.8.2010 27.8.2010 stiahnuť
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 20.12.2010 1.1.2011 stiahnuť
Cenník služieb poskytovaných obcou Veľké Lovce - ZRUŠENÉ 10.12.2010 1.1.2011 stiahnuť
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska s umelou trávou obce Veľké Lovce 11.12.2009 1.1.2010 stiahnuť

 

 

Rok 2009

Smernice, dodatky a ostatné dokumenty Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-ZRUŠENÝ 11.12.2009 1.1.2010 stiahnuť
Prevádzkový poriadok pohrebísk - ZRUŠENÝ 7.12.2009 7.12.2009 stiahnuť
VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na území obce Veľké Lovce 11.12.2009 1.1.2010 stiahnuť

 

 

Rok 2008

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií a finančných darov 29.2.2008 18.3.2008 stiahnuť
VZN č. 2/2008 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľké Lovce - ZRUŠENÉ 25.04.2008 13.05.2008 stiahnuť
VZN č. 3/2008 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 a nasledujúce zdaňovacie obdobia - ZRUŠENÉ 15.12.2008 1.9.2008 stiahnuť

 

 

Rok 2004

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
VZN č. 1/2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Veľké Lovce + dodatok č. 1 ZRUŠENÉ 23.4.2004 8.5.2004 stiahnuť

 

 

Rok 2001

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
VZN (2001) ktorým sa ustanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva - ZRUŠENÉ 27.4.2001 15.5.2001 stiahnuť

 

 

Rok 1998

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
VZN (1998) o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - ZRUŠENÉ 4.9.1998 21.9.1998 stiahnuť

 

 

Rok 1997

Všeobecne záväzné nariadenia Dátum schválenia Dátum účinnosti Dokument PDF
VZN (1997) o trhovom poriadku - ZRUŠENÉ 14.2.1997 1.3.1997 stiahnuť