Životné prostredie

 

 Dňa 29.6.2018 sa v obci uskutoční vrecový zber papiera (z domácností).  


 

 

Termíny zberu triedeného odpadu na II. polrok 2016

 

 

Mesiac

PET fľaše, plast

Papier

Sklo

Júl

12.07.2016

04.07.2016

22.07.2016

August

09.08.2016

01.08.2016

30.08.2016

September

06.09.2016

16.09.2016

Október

04.10.2016

10.10.2016

17.10.2016

November

03.11.2016

07.11.2016

11.11.2016

December

13.12.2016

05.12.2016

20.12.2016

 

Termíny zberu triedeného odpadu na I. polrok 2016

07.01
11.02 10.03 07.04 05.05 13.06

 

 

Termíny zberu plastových fliaš v roku 2015

08.01
12.02 12.03 09.04 07.05 08.06
06.07 03.08 10.09 15.10 12.11 10.12.

 

 

 Oznámenie o triedenom zbere odpadov

Oznamujeme občanom, že v našej obci je zavedný triedený zber odpadov nasledovným spôsobom :3 krát ročne sa vykonáva zber objemového odpadu z domácností, 1 krát mesačne vykonáva Brantner zber plastových fliaš v termínoch, ktoré obecný úrad zverejňuje prostredníctvom miestneho rozhlasu, na úradnej tabuli obce a na internete.

Počas celého roka je možné každý pracovný deň počas úradných hodín odovzdať na obecnom úrade : papier, sklo, plastové flaše, pneumatiky, textil a elektroodpad.

 

Okrem týchto určených priestorov je prísne zakázané pod hrozbou pokuty ukladať vyššie uvedený odpad v Pirdžiho jarku, v lese a na iných miestach.

Triedením odpadu každý z nás môže prispieť k zníženiu nákladov obce na odvoz komunálneho odpadu a tiež k zlepšeniu nášho životného prostredia.

 

 

 

Termíny zberu plastových fliaš v roku 2014

09.01.14

13.02.14

13.03.14

10.04.14

08.05.14

09.06.14

07.07.14

04.08.14

11.09.14

16.10.14

13.11.14

11.12.14

 

 

Zvoz komunálneho odpadu

Separovaný zber odpadov sa v obci vykonáva nasledovne:

1 x ročne na obecnom úrade:
         - zber textilu

2 x ročne vo veľkokapacitnom kontajneri umiestnenom vo dvore obecného úradu:
         - zber objemového odpadu z domácností

1 x mesačne vo vreciach priamo z domácností:
          - zber plastových fliaš

každý pracovný deň počas úradných hodín na obecnom úrade:
         - sklo - veľkokapacitný kontajner
         - papier - modrý kontajner
         - plastové fľaše - žltý kontajner
         - elektroodpad: chladničky, práčky, televízory, počítače, vysávače,...
         - pneumatiky
         - železo
         - nebezpečné odpady : batérie a akumulátory

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín