Navigácia

Obsah

 

smernice, dodatky a ostatné dokumenty

Rok 2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 16.12.2016 Dátum účinnosti: 31.12.2016

2016-dodatok-k-vzn-2016.pdf Stiahnuté: 140x | 19.02.2018

VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

Dátum schválenia: 16.12.2016 Dátum účinnosti: 1.1.2017

2016-vzn-ko-5-2016.pdf Stiahnuté: 244x | 19.02.2018

Rok 2015

VZN č.1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a vydanie trhového poriadku

Dátum schválenia: 23.3.2015 Dátum účinnosti: 15.4.2015

vzn_2015-1-trhy.pdf Stiahnuté: 145x | 19.02.2018

VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2015 - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 23.3.2015 Dátum účinnosti: 15.4.2015

vzn_2015-2-dotacie-ms.pdf Stiahnuté: 105x | 19.02.2018

VZN č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 16.12.2015 Dátum účinnosti: 1.1.2016

VZN č. 3-2015.pdf Stiahnuté: 116x | 19.02.2018

Rok 2014

VZN č.1/2014 o školskom obvode

Dátum schválenia: 28.8.2014 Dátum účinnosti: 17.9.2014

vzn_2014-1-skolskom_obvode.pdf Stiahnuté: 107x | 19.02.2018

VZN č.2/2014 o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody na iné účely o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 28.8.2014 Dátum účinnosti: 17.9.2014

vzn_2014-2-voda-zumpy.pdf Stiahnuté: 88x | 19.02.2018

Rok 2013

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2013 - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 22.3.2013 Dátum účinnosti: 6.4.2013

2013-03-vzn-1-2013.pdf Stiahnuté: 78x | 19.02.2018

Štatút obecnej knižnice vo Veľkých Lovciach

Dátum schválenia: 22.3.2013 Dátum účinnosti: 1.4.2013

2013-03-22-statut-kniznice.pdf Stiahnuté: 73x | 19.02.2018

VZN č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 27.6.2013 Dátum účinnosti: 1.9.2013

2013-06-vzn-2-2013.pdf Stiahnuté: 81x | 19.02.2018

VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce

Dátum schválenia: 27.9.2013

2013-09-vzn-soc.sluzby.pdf Stiahnuté: 99x | 19.02.2018

VZN č. 4/2013 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 13.12.2013 Dátum účinnosti: 31.12.2013

2013-12-vzn-4-2013.pdf Stiahnuté: 104x | 19.02.2018

VZN č. 5/2013 o pozemných komunikáciách obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 13.12.2013 Dátum účinnosti: 31.12.2013

2013-12-vzn-5-2013.pdf Stiahnuté: 99x | 19.02.2018

VZN č. 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2014 - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 13.12.2013 Dátum účinnosti: 1.1.2014

2013-12-vzn-6-2013.pdf Stiahnuté: 74x | 19.02.2018

VZN č. 7/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Veľké Lovce - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 13.12.2013 Dátum účinnosti: 31.12.2013

2013-12-vzn-7-2013.pdf Stiahnuté: 72x | 19.02.2018

VZN č. 8/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 13.12.2013 Dátum účinnosti: 31.12.2013

2013-12-vzn-8-2013.pdf Stiahnuté: 103x | 19.02.2018

Zásady finančného hospodárenia a hospodárenia s majetkom obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 27.9.2013 Dátum účinnosti: 27.9.2013

2013-09-zasady-hospodarenia.pdf Stiahnuté: 116x | 14.05.2018

Rok 2012

VZN č. 1/2012 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 27.1.2012 Dátum účinnosti: 11.2.2012

vzn_2012-1.pdf Stiahnuté: 71x | 19.02.2018

VZN č. 2/2012 o organizácii miestneho referenda

Dátum schválenia: 28.6.2012 Dátum účinnosti: 13.7.2012

vzn_2012-2.pdf Stiahnuté: 80x | 19.02.2018

VZN č. 3/2012 - Zásady finančného hospodárenia a hospodárenia s majetkom obce Veľké Lovce-ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 5.9.2012 Dátum účinnosti: 5.10.2012

vzn_2012-3.pdf Stiahnuté: 179x | 19.02.2018

Stránka