Navigácia

Obsah

 

smernice, dodatky a ostatné dokumenty

Rok 2012

VZN č. 3/2012 - Zásady finančného hospodárenia a hospodárenia s majetkom obce Veľké Lovce-ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 5.9.2012 Dátum účinnosti: 5.10.2012

vzn_2012-3.pdf Stiahnuté: 202x | 19.02.2018

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013 a nasledujúce zdaňovacie obdobia - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 14.12.2012 Dátum účinnosti: 1.1.2013

vzn_2012-4.pdf Stiahnuté: 87x | 19.02.2018

Dodatok č. 1/2012 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk-ZRUŠENÝ

Dátum schválenia: 11.6.2012 Dátum účinnosti: 11.6.2012

dodatok_1_2012_-_cintorin_01.pdf Stiahnuté: 80x | 19.02.2018

Smernica 1/2012: Smernica o verejnom obstarávaní - ZRUŠENÁ

Dátum schválenia: 1.4.2012 Dátum účinnosti: 1.4.2012

smernica-2012-1.pdf Stiahnuté: 107x | 19.02.2018

Smernica 2/2012: Zásady vybavovania sťažností a petícií v obci Veľké Lovce

Dátum schválenia: 14.12.2012 Dátum účinnosti: 14.12.2012

smernica-2012-2.pdf Stiahnuté: 128x | 19.02.2018

Rok 2011

VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 24.6.2011 Dátum účinnosti: 9.7.2011

vzn_2011-1.pdf Stiahnuté: 102x | 19.02.2018

VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 14.9.2011 Dátum účinnosti: 29.9.2011

vzn_2011-2.pdf Stiahnuté: 89x | 19.02.2018

Interná smernica č. 1/2011 - Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach

Dátum schválenia: 15.12.2011 Dátum účinnosti: 15.12.2011

2011-12-15-zasady_odmenovania_poslancov.pdf Stiahnuté: 125x | 19.02.2018

Rok 2010

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií a finančných darov

Dátum schválenia: 26.2.2010 Dátum účinnosti: 13.3.2010

vzn_2008-1_dodatok.pdf Stiahnuté: 85x | 18.02.2018

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach

Dátum schválenia: 27.8.2010 Dátum účinnosti: 27.8.2010

2010-08-27_rokovci_poriadok_OZ.pdf Stiahnuté: 111x | 18.02.2018

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum schválenia: 20.12.2010 Dátum účinnosti: 1.1.2011

vzn_2008-3_dodatok_2.pdf Stiahnuté: 81x | 18.02.2018

Cenník služieb poskytovaných obcou Veľké Lovce - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 10.12.2010 Dátum účinnosti: 1.1.2011

2010-Cenník služiebVZN.pdf Stiahnuté: 92x | 18.02.2018

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska s umelou trávou obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 11.12.2009 Dátum účinnosti: 1.1.2010

prevadzkovy_poriadok_viacuceloveho_ihriska_2010.pdf Stiahnuté: 105x | 18.02.2018

Rok 2009

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-ZRUŠENÝ

Dátum schválenia: 11.12.2009 Dátum účinnosti: 1.1.2010

vzn_2008-3_dodatok_1.pdf Stiahnuté: 90x | 18.02.2018

Prevádzkový poriadok pohrebísk - ZRUŠENÝ

Dátum schválenia: 7.12.2009 Dátum účinnosti: 7.12.2009

prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_2009.pdf Stiahnuté: 166x | 18.02.2018

VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na území obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 11.12.2009 Dátum účinnosti: 1.1.2010

2009-11-27-ZS_VZN_orig.komp.OU.pdf Stiahnuté: 87x | 18.02.2018

Rok 2008

VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií a finančných darov

Dátum schválenia: 29.2.2008 Dátum účinnosti: 18.3.2008

VZN dotacie1-2008.pdf Stiahnuté: 116x | 18.02.2018

VZN č. 2/2008 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľké Lovce - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 25.4.2008 Dátum účinnosti: 13.5.2008

2008-02-Zasady_hospodarenia_V.Lovce.pdf Stiahnuté: 88x | 18.02.2018

VZN č. 3/2008 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 a nasledujúce zdaňovacie obdobia - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 15.12.2008 Dátum účinnosti: 1.9.2008

vzn_2008-3.pdf Stiahnuté: 163x | 18.02.2018

Rok 2004

VZN č. 1/2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Veľké Lovce + dodatok č. 1 ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 23.4.2004 Dátum účinnosti: 8.5.2004

vzn_2004-1.pdf Stiahnuté: 86x | 18.02.2018

Stránka