Navigácia

Obsah

Späť

Obchodná verejná súťaž

Spôsob prevodu majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 až 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy       na prevod majetku obce za nižšie uvedených podmienok obchodnej verejnej súťaže.

· budovu v katastrálnom území obce Veľké Lovce, súp. č. 61 s priľahlým pozemkov par. č. 2733/2

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1. Prevod nehnuteľnosti sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

2. Ponúkaná cena nehnuteľnosti musí byť najmenej vo výške 45 000  €.

3. Obhliadku nehnuteľnosti je možné vykonať po dohode s vyhlasovateľom.

4. Uzávierka podávania návrhov je 3 mesiace od zverejnenia obchodnej verejnej súťaže.

5. Kritériom hodnotenia je najvyššia ponúknutá cena nehnuteľnosti.

6. Obchodná verejná súťaž je zverejnená na webovom sídle www.velkelovce.sk a na úradnej tabuli obce Veľké Lovce.

7. Doba zverejnenia: je 3 mesiace.

8. Súťažný návrh musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať:

· návrh ceny za nehnuteľnosť

· doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom je právnická osoba.

9. Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme.

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, ukončiť súťaž ako neúspešnú.

11. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní od prerokovania výsledkov súťaže obecným zastupiteľstvom.

12. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

13. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.

 

V prípade obhliadky danej nehnuteľnosti, prosím kontaktujte Obecný úrad Veľké Lovce v úradných hodinách na tel. č. 035/65 89 121 alebo starostu obce na tel.č. 0918 460 900.

Vyvesené: 22. 9. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť