Navigácia

Obsah

Späť

Zámer predaja pozemku

Obec Veľké Lovce v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Veľké Lovce. 

Vyvesené: 13. 9. 2018

Späť