Navigácia

Obsah

smernice, dodatky a ostatné dokumenty

Rok 2012

Smernica 2/2012: Zásady vybavovania sťažností a petícií v obci Veľké Lovce

Dátum schválenia: 14.12.2012 Dátum účinnosti: 14.12.2012

smernica-2012-2.pdf Stiahnuté: 255x | 19.02.2018

Rok 2011

VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 24.6.2011 Dátum účinnosti: 9.7.2011

vzn_2011-1.pdf Stiahnuté: 225x | 19.02.2018

VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 14.9.2011 Dátum účinnosti: 29.9.2011

vzn_2011-2.pdf Stiahnuté: 224x | 19.02.2018

Interná smernica č. 1/2011 - Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach

Dátum schválenia: 15.12.2011 Dátum účinnosti: 15.12.2011

2011-12-15-zasady_odmenovania_poslancov.pdf Stiahnuté: 244x | 19.02.2018

Rok 2010

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií a finančných darov

Dátum schválenia: 26.2.2010 Dátum účinnosti: 13.3.2010

vzn_2008-1_dodatok.pdf Stiahnuté: 192x | 18.02.2018

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach

Dátum schválenia: 27.8.2010 Dátum účinnosti: 27.8.2010

2010-08-27_rokovci_poriadok_OZ.pdf Stiahnuté: 261x | 18.02.2018

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum schválenia: 20.12.2010 Dátum účinnosti: 1.1.2011

vzn_2008-3_dodatok_2.pdf Stiahnuté: 174x | 18.02.2018

Cenník služieb poskytovaných obcou Veľké Lovce - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 10.12.2010 Dátum účinnosti: 1.1.2011

2010-Cenník služiebVZN.pdf Stiahnuté: 209x | 18.02.2018

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska s umelou trávou obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 11.12.2009 Dátum účinnosti: 1.1.2010

prevadzkovy_poriadok_viacuceloveho_ihriska_2010.pdf Stiahnuté: 216x | 18.02.2018

Rok 2009

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-ZRUŠENÝ

Dátum schválenia: 11.12.2009 Dátum účinnosti: 1.1.2010

vzn_2008-3_dodatok_1.pdf Stiahnuté: 208x | 18.02.2018

Prevádzkový poriadok pohrebísk - ZRUŠENÝ

Dátum schválenia: 7.12.2009 Dátum účinnosti: 7.12.2009

prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_2009.pdf Stiahnuté: 341x | 18.02.2018

VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na území obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 11.12.2009 Dátum účinnosti: 1.1.2010

2009-11-27-ZS_VZN_orig.komp.OU.pdf Stiahnuté: 202x | 18.02.2018

Rok 2008

VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií a finančných darov

Dátum schválenia: 29.2.2008 Dátum účinnosti: 18.3.2008

VZN dotacie1-2008.pdf Stiahnuté: 236x | 18.02.2018

VZN č. 2/2008 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľké Lovce - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 25.4.2008 Dátum účinnosti: 13.5.2008

2008-02-Zasady_hospodarenia_V.Lovce.pdf Stiahnuté: 199x | 18.02.2018

VZN č. 3/2008 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 a nasledujúce zdaňovacie obdobia - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 15.12.2008 Dátum účinnosti: 1.9.2008

vzn_2008-3.pdf Stiahnuté: 333x | 18.02.2018

Rok 2004

VZN č. 1/2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Veľké Lovce + dodatok č. 1 ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 23.4.2004 Dátum účinnosti: 8.5.2004

vzn_2004-1.pdf Stiahnuté: 163x | 18.02.2018

Rok 2001

VZN (2001) ktorým sa ustanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 27.4.2001 Dátum účinnosti: 15.5.2001

vzn_2001.pdf Stiahnuté: 203x | 18.02.2018

Rok 1998

VZN (1998) o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 4.9.1998 Dátum účinnosti: 21.9.1998

vzn_1998.pdf Stiahnuté: 181x | 18.02.2018

Rok 1997

VZN (1997) o trhovom poriadku - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 14.2.1997 Dátum účinnosti: 1.3.1997

vzn_1997.pdf Stiahnuté: 183x | 18.02.2018

Stránka