Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa

Operačný program ,,KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 15.05.2020
Záverečný účet obce za rok 2019 11.05.2020
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  Nové Zámky - oznam 22.04.2020
Úrad verejného zdravotníctva SR 22.04.2020
Opatrenie - Úradu verejného zdravotníctva SR 22.04.2020
Oznam - návrh opatrení od 22.4.2020 21.04.2020
Oznam - úprava časov nákupov pre dôchodcov 21.04.2020
Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny,, Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky - verejná vyhláška 15.04.2020
Oznam - úradné hodiny obecného úradu 01.04.2020
Dôležitý oznam - MUDr. Lendvay E 16.03.2020
Oznam - Dôležité informácie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe 11.03.2020
Verejná vyhláška - Úrad verejného zdravotníctva SR 11.03.2020
Verejná vyhláška - Úrad verejného zdravotníctva SR 11.03.2020
Oznam - Obec Veľké Lovce 11.03.2020
Oznam - UPSVR Nové Zámky 10.03.2020
MUDr. Bartko - oznam 09.03.2020
Oznam - Dôležité informácie hlavného hygienika SR a lekárov našich  zdravotníckych zariadení !  09.03.2020
Oznam - MUDr. Ladislav Lendvay 09.03.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 06.03.2020
Voľby 02.03.2020
Oznam - odpočet elektromerov 02.03.2020
Oznam -vytriedenie komunálnych odpadov rok 2019 28.02.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 21.02.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 18.02.2020
Pozvánka na OZ 14.02.2020
Odkúpenie pozemku- Ing. Patrik Tučáni a RNDr. Silvia Tučániová 07.02.2020
Zámena pozemkov- Ladislav Havlíček a Martina Havlíčková 07.02.2020
Odkúpenie pozemku- Dušan Korpáš 07.02.2020
Pozvánka na OZ 13.01.2020
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2019 09.01.2020
Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra 08.01.2020
Oznam - Obecný úrad 19.12.2019
Pracovná ponuka 17.12.2019
DODATOK č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia 16.12.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 16.12.2019
Brantner Nové Zámky - oznam 13.12.2019
ARRIVA Nové Zámky 13.12.2019
MUDr. Hrachovská - oznam 13.12.2019
Pozvánka na OZ 06.12.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 05.12.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 05.12.2019
Termíny zberu triedeného odpadu I, II polrok 2020 02.12.2019
Odkúpenie pozemku - Západoslovenská distribučná, a.s., 27.11.2019
Odkúpenie pozemku - Daniela Babulicová 27.11.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 27.11.2019
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobie 27.11.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022 27.11.2019
Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť Pošta Veľké Lovce 22.11.2019
POŽIARNY PORIADOK OBCE 22.11.2019
Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - ZsVS, a.s. 18.11.2019
Výzva - Západoslovenská distribučná,a.s., 11.11.2019
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. A 39/2019 07.11.2019
Slovenská pošta - oznam 06.11.2019
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja. 06.11.2019
Oznam - MUDr. Ladislav Lendvay 30.10.2019
Zberný dvor - oznam 30.10.2019
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 24.10.2019
MUDr. Hrachovská - oznam 23.10.2019
MUDr. Bartko 22.10.2019
Veľkokapacitný kontajner - oznam 25.09.2019
MUDr. Bartko - oznam 24.09.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 19.09.2019
Oznámenie o začatí územného konania 19.09.2019
Slovenská pošta 16.09.2019
MUDr. Hrachovská - oznam 10.09.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  Nové Zámky - oznam 10.09.2019
Pozvánka na OZ 03.09.2019
Západoslovenská distribučná, a.s., 28.08.2019
Zámer predaja pozemku 28.08.2019
Zámer predaja pozemku 27.08.2019
Predaj pozemku 27.08.2019
Predaj pozemku 27.08.2019
Spoznaj región - súťaž MAS Združenia obcí Termál 22.08.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky projektu "Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce - II. etapa" 02.08.2019
MUDr. Bartko - oznam 23.07.2019
MUDr. Hrachovská - oznam 17.07.2019
Oznámenie o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 16.07.2019
Oznam - MUDr. Ladislav Lendvay 11.07.2019
Pozvánka na OZ 08.07.2019
MUDr. Hrachovská - oznam 01.07.2019
Pošta - Veľké Lovce 26.06.2019
Veľkokapacitný kontajner - oznam 26.06.2019
Pozvánka na OZ 26.06.2019
Veľkokapacitný kontajner - oznam 19.06.2019
Návrh Dodatku č.1 k VZN obce Veľké Lovce č.4/2013 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Lovce 12.06.2019
Odkúpenie pozemku - Lucia Žilíkova 12.06.2019
Odkúpenie pozemku - Dušan Korpáš 12.06.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 - oznam 07.06.2019
Oznam - MUDr. Bartko 06.06.2019
MUDr. Hrachovská - oznam 29.05.2019
MUDr. Bartko - oznam 17.05.2019
ÚPSVR - oznam 14.05.2019
MUDr. Eva Hrachovská- oznam 06.05.2019
zberný dvor -oznam 30.04.2019
Slovenská pošta -oznam 29.04.2019
Oznam MUDr. Hrachovská 16.04.2019
Brantner Nové Zámky 27.03.2019
Veľkokapacitný kontajner-oznam 20.03.2019
Ponuka aktuálnych pracovných miest 20.03.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 19.03.2019
Západoslovenská vod. spoločnosť,a.s. 12.03.2019
Oznam- lekáreň Centrum 11.03.2019
Oznam - MUDr. Ladislav Lendvay 11.03.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 06.03.2019
Dr. Hrachovská 04.03.2019
Zriadenie komisií - možnosť prihlásenia za člena komisií 04.03.2019
Oznam o vytriedenom komunálnom odpade za rok 2018 27.02.2019
Fašiangy 2019 20.02.2019
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 28.01.2019
Zmena termínu odvozu komunálneho odpadu 12.12.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 22.11.2018
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce vo Veľkých Lovciach 2018 11.11.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 24.10.2018
Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 5/2018 22.10.2018
Veľkokapacitný kontajner - oznam 26.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva 26.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 26.09.2018
Prerušenie distribúcie elektriny 20.09.2018
Zámer predaja pozemku 13.09.2018
Zámer predaja pozemku 13.09.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie pre kandidátov E 06.08.2018
Počet obyvateľov Obce Veľké Lovce ku dňu vyhlásenia volieb 16.07.2018
Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 11.07.2018
Zber papiera z domácností 28.06.2018
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Veľké Lovce na roky 2018 - 2023 25.06.2018
Veľkokapacitný kontajner - oznam 22.06.2018
Výberové konanie - Knihovník v miestnej knižnici E 20.06.2018
Zmena otváracích hodín Lekárne Centrum 15.05.2018
Zasadnutie OZ č. 2/2018 14.05.2018
Priznanie k dani z nehnuteľnosti 22.01.2018

Zasadnutia OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2020 16.04.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 - oznam 27.11.2019
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobie 27.11.2019
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce 28.08.2019
Návrh DODATKU č. 3 o výške príspevku na stravovanie žiakov MŠ a žiakov ZŠ Veľké Lovce, úhrady nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce k VZN č. 2/2013 28.08.2019
Návrh VZN č.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach  na rok 2019 27.02.2019
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce 27.02.2019
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.11.2018
Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 21.11.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Lovce na I. polrok 2019 15.11.2018
Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2018 21.09.2018
Zasadnutie OZ č. 3/2018 25.06.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 04.06.2018
Záverečný účet Obce Veľké Lovce za rok 2017 04.06.2018