Navigácia

Obsah

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásenípobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Aby ste si mohli prihlásiť trvalý pobyt, budete potrebovať tieto doklady:

 • občiansky preukaz/potvrdenie o občianskom preukaze, prípadne cestovný pas alebo potvrdenie o občianstve SR
 • v prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov rodný list
 • list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka (spoluvlastníkov)

Poplatky: potvrdenie o trvalom pobyte 5,- €

 

Odhlásenie trvalého pobytu

V prípade, že sa sťahujete v rámci Slovenskej republiky, nemusíte si sami odhlasovať trvalý pobyt. Automaticky to urobí ohlasovňa, v ktorej si nahlásite aktuálny trvalý pobyt.

Ak sa rozhodnete, že opustíte krajinu a už sa nevrátite, musíte sa odhlásiť z vášho trvalého bydliska. Spraviť tak môžete osobne v ohlasovni pobytu.

Občan, ktorý má viac ako 15 rokov, musí pri trvalom odsťahovaní zo SR odovzdať svoj občiansky preukaz na okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Na ďalšie preukázanie totožnosti mu bude slúžiť cestovný pas.

Poplatky: potvrdenie o odhlásení trvalého pobytu za účelom presťahovania 5,- €

 

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt možno zrušiť, a to na podnet vlastníka danej budovy alebo jej časti, rozhodnutia súdu (neoprávnené udelenie, rozvod, bezpodielové vyrovnanie) alebo v prípade smrti (vtedy zrušenie pobytu ohlasuje matrika).

Návrh nemožno podať voči :

 • vlastníkovi,
 • spoluvlastníkovi,
 • manželovi vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • občanovi, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti (na liste vlastníctva je zapísané vecné bremeno k občanovi).

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci môžu podať návrh na zrušenie trvalého pobytu na ohlasovni pobytu v obci, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť a v ktorej je na trvalý pobyt prihlásený občan, voči ktorému návrh na zrušenie trvalého pobytu smeruje.

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci

Predložia

 • Platný doklad totožnosti:

- občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

- cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo  potvrdenie o občianskom preukaze.

 • Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, podpísaný vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi ( k niektorý z vlastníkov nebude prítomný na ohlasovni pobytu pri podávaní návrhu, jeho podpis na písomnom podaní musí byť osvedčený) Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti:
  - list vlastníctva alebo
  - rozhodnutie o povolení vkladu do katastra.

- ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

 • Ďalšie doklady preukazujúce oprávnenie podania návrhu na zrušenie trvalého pobytu:
  - rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
  - rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Ohlasovacie povinnosti 

Predtým, ako sa do integrovaného systému zapoja všetky verejné služby, máte povinnosť nahlásiť zmenu trvalého pobytu niektorým inštitúciám. Nahláste ju svojej banke, zamestnávateľovi a v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Ak vlastníte nehnuteľnosť, novú adresu hlásite katastru a na dopravný inšpektorát sa ozvite, ak vlastníte auto. Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní.

Pri zmene trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový a to do 30 dní. 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásenípobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Prihlásenie na prechodný pobyt je možné maximálne na dobu 5 rokov. 

Na prihlásenie prechodného pobytu v ohlasovni potrebujete:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rodný list, ak prihlasujte dieťa do 18 rokov,
 • platný cestovný pas, ak žijete trvalo v zahraničí,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s úradne overeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka. 

Odhlásenie prechodného pobytu

Prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, ste povinný túto skutočnosť ohlásiť a ak tak neurobíte, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka budovy