Navigácia

Obsah

Uzavretie manželstva 

Uzavretie manželstva sa realizuje na základe žiadosti o uzavretie manželstva bez ohľadu na formu sobáša (cirkevný, občiansky). Príslušný je matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva. Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov Vyhláška č. 302/1994 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách.

Potrebné doklady: 
 
- Žiadosť o uzavretie manželstva 
- rodný list obidvoch snúbencov 
- platné občianske preukazy obidvoch snúbencov 
- rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode 
- vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky 
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. 
Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev. 
Lehota vybavenia: na počkanie

 

Poplatky:

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - Poplatok 20,- €

Uzavretie manželstva pred iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - Poplatok 20,- €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - Poplatok 20,- €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - Poplatok 66,- €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami - Poplatok 35,- €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - Poplatok 70,- €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami - Poplatok 200,- €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - Poplatok 200,- €

 

Sobášny list

Vydáva sa manželom po uzavretí sobáša podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov a Vyhl. č. 302/1994 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách.

Vydanie prvého sobášneho listu po uzavretí manželstva je bez dokladu totožnosti. Pri vydaní druhopisu je potrebný doklad totožnosti.

 

Úmrtný list

Úmrtný list sa vydáva príbuzným pozostalého pri vybavovaní úmrtia (príp. pohrebnej službe). Údaje týkajúce sa zápisov do knihy úmrtí vedenej príslušným matričným úradom poskytuje osoba, ktorá vybavuje pohreb, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, čo sa dozvedela o úmrtí (zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, vyhl.č. 302/1994 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách).

Pri vybavovaní úmrtného listu je potrebný Váš preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad), občiansky preukaz zosnulého, list o prehliadke zosnulého vystavené lekárom.

 

Prijatie predošlého priezviska

Rozvedený manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela, do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode tohto manželstva oznámi matričnému úradu, v ktorom bolo manželstvo zapísané, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva.  v zmysle zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 302/1994 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách.

Pri oznámení je potrebné predložiť preukaz totožnosti (občiansky preukaz), originál sobášneho listu, žiadosť.

Zmena mena alebo priezviska

Používanie mena a priezviska upravuje zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších právnych predpisov.

https://www.minv.sk/?zmena-mena-alebo-priezviska