Obsah

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „poplatok“) sú upravené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o miestnych daniach“). Miestne dane  ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravujú sadzby daní, zníženie daní a oslobodenie od daní. Rovnako aj poplatok ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, ktorým tiež upravujú sadzby poplatku, ako aj podklady pre jeho zníženie alebo odpustenie.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Lovce : tu ku stiahnutiu

Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce : tu ku stiahnutiu

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Priznanie podávajú občania, podnikatelia alebo právnické osoby, ktorí v priebehu roku :

  • nadobudli nehnuteľnosť,

 

alebo ktorým v priebehu roku :

 

  • nastala zmena druhu alebo výmery nehnuteľnosti,

  • nastala zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,

  • zaniklo vlastníctvo alebo užívanie nehnuteľnosti.

 

Prílohy:

Priznanie

Dohoda spoluvlastníkov