Navigácia

Obsah

1, Právomoci a kompetencie obce 

a, Spôsob zriadenia obce :

Obec Veľké Lovce bola zriadená zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v roku 1990

2, Organizačná štruktúra :

Organizačná štruktúra

3. Miesto čas a spôsob akým možno získavať informácie kde možno podať žiadosť, návrh podnet ,

sťažnosť a iné podanie:

- miesto - Obecný úrad Veľké Lovce 431,  

 - čas - stránkové dni :

Pondelok:7:30 - 15:30
Utorok:7:30 - 15:30
Streda:7:30 - 17:30
Piatok :7:30 - 12:30

- spôsob získavania : ústne, písomne,elektronickou poštou. 

4.Sadzobník správnych poplatkov ktoré obec vyberá :

v zmysle zákona č.145/1995 Z.z.

5. Prehľad predpisov sa nachádza v časti : zverejňovanie  - VZN.
 

6. Informácie a predaji a prenájme majetku obce sa nachádza na úradnej tabuli.

 

7. Termin zasadnutia OZ a návrh programu sa náchádza na úradnej tabuli.

8. Povinne zverejňovené zmluvy, objednávky a faktúry cez zverejňovanie  zmluvy, objednávky a faktúry.

9. Nárh rozpočtu a záverečného účtu obce sa nachádza úradná tabuľa - zasadnutia OZ.

10.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce sa náchádza 

     úradná tabuľa - zasadnutia  OZ.

11. Všetky platné VZN sú k nahliadnutiu v úradných hodinách na Obecnom úrade Veľké Lovce.

12.Zápisnice zo zasadnutí OZ údaje o dochádzke na zasadnutie a o hlasovaní poslancov najdete               cez obecný úrad - zasadnutia ObZ.