Navigácia

Obsah

Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 42/2023 Z. z. voľby do Národnej rady a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Obec Veľké Lovce podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Voľby do Národnej rady SR - informácie pre voliča.

Rozhodnutie 204 predsedu Národnej rady SR.

Utvorenie volebných okrskov oznámenie.

Menovanie zapisovateľov.

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť na emailovú adresu: obecnyurad@velkelovce.sk 

 

 

Adresa na vyžiadanie hlasovacieho preukazu:

V zmysle §  46, ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov Vám oznamujeme, že elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydenie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady SR, ktoré rozhodnutím č. 42/2023 zo dňa 8. júna 2023  na deň: 30 septembra 2023 je v obci Veľké Lovce - obecnyurad@velkelovce.sk .

 

Hlasovací preukaz a zverejnenie mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Obce Veľké Lovce  a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať Obec Veľké Lovce o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: 1. osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 29.09.2023 do 12.00 h) - obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 2. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 08.09.2023). Adresa na doručovanie žiadostí v písomnej forme je: Obec Veľké Lovce, Obecný úrad,  431 , 941 42  Veľké Lovce  elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 08.09.2023). Adresa na doručovanie elektronických (e-mailových) žiadostí je: obecnyurad@velkelovce.sk  4. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 29.09.2023). Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi • meno a priezvisko, • rodné číslo, • štátnu príslušnosť, • adresu trvalého pobytu (obec, číslo domu), • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Zápisnica VOĽBY DO NR SR okr. č. 1.pdf 

Zápisnica VOĽBY DO NR SR okr. č. 2.pdf