Navigácia

Obsah

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce vo Veľkých Lovciach 2018

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Veľké Lovce

Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce + náhradníci

Starosta obce Veľké Lovce

Hlasovanie v obci Veľké Lovce podľa okrskov

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy v obci Veľké Lovce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Veľké Lovce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce

 

Menovanie nového zapisovateľa miesnej volebnej komisie 

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie možno doručiť elektronickou poštou na adresu: obecnyurad@velkelovce.sk

 

Podanie kandidátnej listiny 

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme najneskor do 11.9.2018 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr do 11. 9. 2018 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

 

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie - Veľké Lovce

 

Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

 

Informácie pre kandidátov

Informácie pre politické strany, politické hnutia, koalície a pre nezávislých kandidátov nájdete v nižšie priložených odkazoch : 

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície - https://www.minv.sk/?oso18-info2

Informácie pre nezávislých kandidátov - https://www.minv.sk/?oso18_info3

 

Počet obyvateľov Obce Veľké Lovce ku dňu vyhlásenia volieb

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Veľké Lovce oznamuje, že mala ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júlu
1 883 obyvateľov.

Zverejnenie počtu obyvateľov

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Obec Veľké Lovce podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

 

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený