Obsah

2023

Zmluvy a objednávky v roku 2014

Január

číslo popis zmluvný partner
1/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce TJ Veľké Lovce stiahnuť
2/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce Základná organizácia - zväzu postihnutých civilizačnými chorobami vo Veľkých Lovciach stiahnuť
4/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce Občianske združenie COUNTRY BÚRKA stiahnuť
6/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce Miestny spolok Slovenského Červeného kríža stiahnuť
7/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce Základná škola s materskou školou Veľké Lovce stiahnuť
5/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce Občianske združenie Ľudový dom, Veľké Lovce stiahnuť
3/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce MO MS Veľké Lovce stiahnuť
32/§52/2014/NP VAOTP SR-3 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1 stiahnuť

Február

číslo popis zmluvný partner
1/2014 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group stiahnuť
720/ C 257 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 720 / C 257 Katarína Ághová, Veľké Lovce č. 672 stiahnuť
č. 6/§50/NS/2014/NP VAOTP SR-3 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho č. 1
stiahnuť
dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2014 Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2014 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2014 Základná škola s materskou školou Veľké Loce, Veľké Lovce č. 59 stiahnuť

Marec

číslo popis zmluvný partner
č. 40/06/45144/13 Zmluva o prevádzkovaní Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere kuchynských odpadov kategórie 3,Obecná kuchyňa BIO energie s.r.o., Veľké Lovce 608, 941 42 stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere kuchynských odpadov kategórie 3, Školská kuchyňa a školská jedáleň BIO energie s.r.o., Veľké Lovce 608, 941 42 stiahnuť
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Ing. Robert Németh, Veľké Lovce č. 10, 941 42 Veľké Lovce stiahnuť
Financovanie spoločného obecného úraduv r. 2014 Mestský úrad Šurany stahnuť
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. ObchZ v znení neskorších predpisov Dušan Torda, Hronské Kosihy 274, 935 27 stiahnuť
č. 495-11-1800/2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Geodetický a karotgrafický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislva

stiahnuť

Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dielo č. 27 Prenájom nádob - Veľké Lovce / 2010 Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky stiahnuť
Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dielo č. 27 Veľké Lovce / 2011 Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky stiahnuť
32/§52/2014/NP VAOTP SR-3 dodatok k dohode č. 32/§52/2014/NP VAOTP SR-3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky stiahnuť

Apríl

číslo popis zmluvný partner
Zmluva o dielo František Rampáček,Veľké Lovce stiahnuť
č. 723/ A204 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Eva Némethová, Komárno stiahnuť
č. 724/ D 176 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Eva Némethová, Komárno stiahnuť
č.726/A 68 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Mária Címerová, Veľké Lovce stiahnuť
č. 725/ C 258 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Štefánia Zemániková, Veľké Lovce stiahnuť
č. 727/ C 237 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Vlasta Pintérová, Nové Zámky stiahnuť
č. 12-2014 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb úzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskroších predpisov Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor SKAu č. lic. 474, Zapísaná v Krajskej správe Štatistického úradu v Nitre stiahnuť
Zmluva o zhotovení veci na zákazku uzavretá podľa § 644 a nasl. Zákona č. 40/1964 Martin Rampáček, Veľké Lovce č. 721 stiahnuť
č. 91/§52a/2014/ŠR Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky stiahnuť
č. 17/§ 50j/NS/2014/ŠR Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a reginálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
stiahnuť

Máj

číslo popis zmluvný partner
č. 728/ A 231 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Helena Debrecényiová, Veľké Lovce stiahnuť
Kúpna zmluva v zmysle §-u 588 Občianskeho zákonníka Irena Ráczová, Veľké Lovce stiahnuť

Jún

číslo popis zmluvný partner
č. 728/119 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Gizela Juhosová, Veľké Lovce stiahnuť
č. 729/177 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Gizela Juhosová, Veľké Lovce stiahnuť
č. 339/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra stiahnuť
č. 381/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
stiahnuť
č. 5190005810 Úrazovné poistenie UoZ Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava stiahnuť
138/§52a/2014/ŠR Dohoda na vykonanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky stiahnuť

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 31.10.2003

(Dodatok bol zverejnený dňa 28.3.2017)

Stanislav Rapavý, Veľké Lovce č. 234 stiahnuť

Júl

číslo popis zmluvný partner
č. 101206 08U01 Zmluva o poskytnutí podpory Enviromentálneho fondu formou dotácie Enviromentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava stiahnuť
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní stavebného diela Ing. Vladimír Slovák - SLOVPARKET, Trieda Andreja Hlinku 13, 949 01 Nitra stiahnuť
Zmluva o hudobnej produkcii uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka Bc. Radoslav Németh, Veľké Lovce stiahnuť

August

číslo popis zmluvný partner

September

číslo popis zmluvný partner
730/A 270 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Bernard Bartko, Veľké Lovce stiahnuť
408/L13.0603.13.0003/ZBZ_KZ Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená v súlade § 289 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava I stiahnuť
407/L13.0603.13.0003/ZBZ_VB Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava I stiahnuť
14/425/L13.0654.06.0001/KZ_P_TS Kúpna zmluva uzatvorená v súlade § 588 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava I
stiahnuť
8/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce Ruže sv. Alžebty, n.o.
stiahnuť
0166/2014 Zmluva o dielo - plastové okná EmBia, s.r.o. stiahnuť

Október

číslo popis zmluvný partner
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava stiahnuť
Z20140110 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja Miestna akčná skupina Združenia Termál, Nám. M. R. Štefánika 1, 941 42 Maňa stiahnuť
13-2014 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Ing. Juliana Farkasová, Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky stiahnuť
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasled. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov - Odpočívadlo pre cyklistov Jozef Kliský, akad. sochár, Veľké Lovce č. 731, 941 42 stiahnuť
220/§52a/2014/ŠR Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby ÚPSVaR Nové Zámky, Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky stiahnuť
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve RAB, s.r.o., Semerovo 1 stiahnuť

November

číslo popis zmluvný partner

412/2014-12-4.0/V

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Terénna sociálna práca

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Špitálska 6,814 55 Bratislava

stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

stiahnuť
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

stiahnuť

December

číslo popis zmluvný partner
64/NR/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, Štefániková trieda 69, 949 01 Nitra stiahnuť
136/§10/2014 Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení ÚPSVaR Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky stiahnuť
731/ C 256 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Zdena Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
Dodatok č. 1 k Dohode č. 138/§52a/2014/ŠR ÚPSVaR Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
stiahnuť
Dodatok č. 1 k Dohode č. 220/§52a/2014/ŠR ÚPSVaR Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
stiahnuť
Zmluva o dielo - dodávka a montáž nábytku do kancelárií Obecného úradu obce Veľké Lovce NZ Interier s.r.o., S.H. Vajanského 73, 940 01 Nové Zámky stiahnuť

Objednávky 2014

popis suma v EUR partner
oprava vozidla AVIA 1282,63 € AV mobil spol. s.r.o., Komárňanská cesta 23, 940 67 Nové Zámky stiahnuť

dodanie a osadenie

cestných obrubníkov

1800,00 € bez DPH LevoTek s.r.o., Pohraničná 19, 945 01 Komárno stiahnuť

oprava čerpadla

715,01 € ABC ELEKTROSERVIS, Milan Uhrík, Nitrianska 26, Komjatice stiahnuť