Navigácia

Obsah

Obec Veľké Lovce je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obecný úrad Veľké Lovce
Veľké Lovce č. 431, 941 42

Tel.: +421 35 6589 121
E-mail: obecnyurad@velkelovce.sk
Web: www.velkelovce.sk
zastúpené: JUDr. Marek Šafár - starosta obce
IČO: 00309354
DIČ: 2021060822
bankové spojenie: VÚB banka a.s. Nové Zámky
číslo účtu: 176025172/0200

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Veľké Lovce v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú: 

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Veľké Lovce, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  3. zákazky s nízkou hodnotou.