Obsah

smernice, dodatky a ostatné dokumenty

Rok 2023

DODATOK č. 5 o výške príspevku na stravovanie žiakov MŠ a žiakov ZŠ Veľké Lovce, úhrady nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce K VZN č.2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Mš

Dodatok č. 5 o výške príspevku na stravovanie MŠ a ZŠ.pdf Stiahnuté: 70x | 13.02.2023

Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2013 O výške príspevku na stravovanie

Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2013 O výške príspevku na stravovanie žiakov MŠ a ZŠ Veľké Lovce, úhrady nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce

Prijaty Dodatok 6 k VZN.pdf Stiahnuté: 63x | 04.05.2023

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2023

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2023

Prijate VZN 1_2023 web.pdf Stiahnuté: 75x | 04.05.2023

Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce

Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce VL č. 3-2013 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby v obci VL.pdf Stiahnuté: 47x | 19.12.2023

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

VZN č. 1-2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka.pdf Stiahnuté: 42x | 19.12.2023

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 1/2021 o poskytovaní finančného príspevku pri uvítaní dieťaťa do života v obci Veľké Lovce

Dodatok č. 1 k VZN__1_2021 - uvítanie dieťaťa do života.pdf Stiahnuté: 43x | 19.12.2023

Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

Dodatok č. 6 k VZN__k daniam s pripomienkou.pdf Stiahnuté: 65x | 19.12.2023

Rok 2022

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2022

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2022.pdf Stiahnuté: 143x | 04.05.2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce.pdf Stiahnuté: 88x | 16.12.2022

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu.pdf Stiahnuté: 91x | 16.12.2022

DODATOK č. 4 o výške príspevku na stravovanie žiakov MŠ a žiakov ZŠ Veľké Lovce, úhrady nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce K VZN č.2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

DODATOK č. 4 o výške príspevku na stravovanie žiakov MŠ a žiakov ZŠ Veľké Lovce, úhrady nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce.pdf Stiahnuté: 84x | 16.12.2022

Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu.pdf Stiahnuté: 122x | 16.12.2022

Rok 2021

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ,Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2021.

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mdzy na dieťa MŠ a Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2021..pdf Stiahnuté: 179x | 01.06.2021

Dodatok č. 1 k VZN 3-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce

Dodatok č. 1 k VZN 3-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce.pdf Stiahnuté: 178x | 02.07.2021

VZN - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce

VZN - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce.pdf Stiahnuté: 155x | 02.07.2021

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

Dodatok 4-2021 k VZN 5-2016 ..pdf Stiahnuté: 187x | 16.12.2021

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu.pdf Stiahnuté: 136x | 16.12.2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021 O POSKYTOVANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRI UVÍTANÍ DIEŤAŤA DO ŽIVOTA V OBCI VEĽKÉ LOVCE

VZN 1-2021 príspevok pri uvítaní dieťata do života.pdf Stiahnuté: 238x | 16.12.2021

Smernica starostu obce Veľké Lovce č. 1/2022 o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Smernica starostu obce Veľké Lovce č. 1_2022.pdf Stiahnuté: 117x | 13.04.2022

Rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach  na rok 2020

VZN MŠ a ZŠ.pdf Stiahnuté: 227x | 29.05.2020

Stránka