Navigácia

Obsah

smernice, dodatky a ostatné dokumenty

Rok 2013

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2013 - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 22.3.2013 Dátum účinnosti: 6.4.2013

2013-03-vzn-1-2013.pdf Stiahnuté: 191x | 19.02.2018

Štatút obecnej knižnice vo Veľkých Lovciach

Dátum schválenia: 22.3.2013 Dátum účinnosti: 1.4.2013

2013-03-22-statut-kniznice.pdf Stiahnuté: 184x | 19.02.2018

VZN č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 27.6.2013 Dátum účinnosti: 1.9.2013

2013-06-vzn-2-2013.pdf Stiahnuté: 179x | 19.02.2018

VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce

Dátum schválenia: 27.9.2013

2013-09-vzn-soc.sluzby.pdf Stiahnuté: 211x | 19.02.2018

VZN č. 4/2013 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 13.12.2013 Dátum účinnosti: 31.12.2013

2013-12-vzn-4-2013.pdf Stiahnuté: 221x | 19.02.2018

VZN č. 5/2013 o pozemných komunikáciách obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 13.12.2013 Dátum účinnosti: 31.12.2013

2013-12-vzn-5-2013.pdf Stiahnuté: 231x | 19.02.2018

VZN č. 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2014 - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 13.12.2013 Dátum účinnosti: 1.1.2014

2013-12-vzn-6-2013.pdf Stiahnuté: 168x | 19.02.2018

VZN č. 7/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Veľké Lovce - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 13.12.2013 Dátum účinnosti: 31.12.2013

2013-12-vzn-7-2013.pdf Stiahnuté: 175x | 19.02.2018

VZN č. 8/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 13.12.2013 Dátum účinnosti: 31.12.2013

2013-12-vzn-8-2013.pdf Stiahnuté: 222x | 19.02.2018

Zásady finančného hospodárenia a hospodárenia s majetkom obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 27.9.2013 Dátum účinnosti: 27.9.2013

2013-09-zasady-hospodarenia.pdf Stiahnuté: 260x | 14.05.2018

Rok 2012

VZN č. 1/2012 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 27.1.2012 Dátum účinnosti: 11.2.2012

vzn_2012-1.pdf Stiahnuté: 171x | 19.02.2018

VZN č. 2/2012 o organizácii miestneho referenda

Dátum schválenia: 28.6.2012 Dátum účinnosti: 13.7.2012

vzn_2012-2.pdf Stiahnuté: 198x | 19.02.2018

VZN č. 3/2012 - Zásady finančného hospodárenia a hospodárenia s majetkom obce Veľké Lovce-ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 5.9.2012 Dátum účinnosti: 5.10.2012

vzn_2012-3.pdf Stiahnuté: 401x | 19.02.2018

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013 a nasledujúce zdaňovacie obdobia - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 14.12.2012 Dátum účinnosti: 1.1.2013

vzn_2012-4.pdf Stiahnuté: 199x | 19.02.2018

Dodatok č. 1/2012 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk-ZRUŠENÝ

Dátum schválenia: 11.6.2012 Dátum účinnosti: 11.6.2012

dodatok_1_2012_-_cintorin_01.pdf Stiahnuté: 160x | 19.02.2018

Smernica 1/2012: Smernica o verejnom obstarávaní - ZRUŠENÁ

Dátum schválenia: 1.4.2012 Dátum účinnosti: 1.4.2012

smernica-2012-1.pdf Stiahnuté: 208x | 19.02.2018

Smernica 2/2012: Zásady vybavovania sťažností a petícií v obci Veľké Lovce

Dátum schválenia: 14.12.2012 Dátum účinnosti: 14.12.2012

smernica-2012-2.pdf Stiahnuté: 244x | 19.02.2018

Rok 2011

VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce

Dátum schválenia: 24.6.2011 Dátum účinnosti: 9.7.2011

vzn_2011-1.pdf Stiahnuté: 212x | 19.02.2018

VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce - ZRUŠENÉ

Dátum schválenia: 14.9.2011 Dátum účinnosti: 29.9.2011

vzn_2011-2.pdf Stiahnuté: 209x | 19.02.2018

Interná smernica č. 1/2011 - Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach

Dátum schválenia: 15.12.2011 Dátum účinnosti: 15.12.2011

2011-12-15-zasady_odmenovania_poslancov.pdf Stiahnuté: 233x | 19.02.2018

Stránka