Obsah

2023

Zmluvy a objednávky v roku 2015

Január

číslo popis zmluvný partner
8/2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu Obce Veľké Lovce

OZ NA PODVALKU stiahnuť

Kúpna zmluva - predaj mrazených, chlanených a suchých potravín

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32
Marcelová - Krátke Kesy

stiahnuť
5/2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu Obce Veľké Lovce

MO MS Veľké Lovce

stiahnuť
1/2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu Obce Veľké Lovce

TJ Veľké Lovce

stiahnuť
2/2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu Obce Veľké Lovce

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

stiahnuť
7/2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu Obce Veľké Lovce

Občianske združenie Ľudový dom

stiahnuť
6/2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu Obce Veľké Lovce

Základná škola s materskou školou Veľké Lovce

stiahnuť
4/2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu Obce Veľké Lovce

Základná organizácia-zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR

stiahnuť
2015001022

Zmluva o dielo - elektronický zabezpečovací systém

Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce

stiahnuť
3/2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu Obce Veľké Lovce

Občianske združenie COUNTRY BÚRKA Veľké Lovce

stiahnuť

Február

číslo popis zmluvný partner
5/2015 Zmluva o poskytnutí grantu - bezpečne na cestách Nadácia Allianz, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava stiahnuť

Zmluva o spolupráci - poradenstvo NFP

P4U, s.r.o., Tranovského 55, 841 02 Bratislava IV stiahnuť

Marec

číslo popis zmluvný partner
2015003017 Zmluva o dielo - montáž kamerového systému Peter Štrba Štrba - COMPANY, Veľké Lovce č. 601, 941 42 Veľké Lovce stiahnuť
stiahnuť
Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb P4U. s.r.o., Tranovského 55, 841 02 Bratislava stiahnuť
Dohoda č. 16/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky , F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky stiahnuť

Apríl

číslo popis zmluvný partner
Kúpna zmluva o predaji pozemku Peter Kohout, ul. Lietavská č. 12, 851 06 Bratislava a Tomáš Kohout, ul. Lietavská č. 12, 851 06 Bratislava stiahnuť
1/2015 Dodatok č. 1/2015 k zmluve o dielo č. 27 - Veľké Lovce /2011 Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky stiahnuť
Mandátna zmluva o zabezpečení konzultačno-poradenskej činnosti k výzve HM SR - modernizácia verejného osvetlenia AE group, s.r.o., Nálepkova 1827/4, 921 01 Piešťany stiahnut
Zmluva o dielo - dodatok č. 3 - Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia Veľké Lovce ZONEX s.r.o. , Okružná 25, 934 01 Levice stiahnuť
39/2014/SRO Zmluva o dielo na zabezpečenie revízií, údržby, a servisu NÉMETH LIFT s.r.o., Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove stiahnuť

Máj

číslo popis zmluvný partner
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení aktualizácie PHSR Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc., Novomeského 75, 949 11 Nitra stiahnuť
Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti Emília Ivanová rod. Šafárová, bytom ul. MDŽ 1847/31, Šurany, Ján Kuruc a manželka Anna Kurucová, bytom Veľké Lovce č. 457 stiahnuť
24-2015 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb Ing. Juliana Farkasová, Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky stiahnuť

Jún

číslo popis zmluvný partner
4/2015 Zmluva o poskytovaní účtovného poradenstva Ing. Juliana Farkasová, Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky stiahnuť
337/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, zastúpený doc. Ing. Milanom Belicom, PhD. stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Peter Kohout, Lietavská č. 4 a Tomáš Kohout, Lietavská č.12, Bratislava stiahnuť
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Ing. Katarína Kovács, rodená Szabová, J.G. Tajovského 14, 941 31 Dvory nad Žitavou stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov - lekár Praktický lekár pre dospelých MUDr. Ladislav Lendvay - všeobecná ambulancia 941 42 Veľké Lovce č. 431 stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov - lekáreň Lekáreň Kristínka, s.r.o., Jazdecká 18, 940 80 Nové Zámky, Vádajňa - Lekáreň Centrum, 941 42 Veľké Lovce č. 431, v zastúpení : Mgr. Viera Maczvaldová
stiahnuť
145/§52a/2015/ŠR Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky stiahnuť
107622 08U01 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond, Martinská 49, 820 15 Bratislava 215 stiahnuť
Nájomná zmluva Ruže sv. Alžbety, n.o., zastúpená Mgr. Martou Kasášovou stiahnuť
Nájomná zmluva OZ Na Podvalku, Mgr. Eva Regásová stiahnuť
Nájomná zmluva MO MS Veľké Lovce, zastúpená Evou Oravcovou stiahnuť

Júl

číslo popis zmluvný partner
Dohoda o cene - vyúčtovanie potrubí a vyhľadávanie podzemných vedení a poklopov malou diagnostikou Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky stiahnuť
Zmluva o hudobnej produkcii uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka Bc. Radoslav Németh, Veľké Lovce stiahnuť
Zmluva č. 343/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra stiahnuť
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení Mária Rapavá, Veľké Lovce č. 563 stiahnuť

August

číslo popis zmluvný partner
Mandátna zmluva - stavebný dozor na stavbu ČOV a kanalizácia I. Vetva B-1-1 Jozef Kuruc, Veľké Lovce č. 556 stiahnuť
735/A 298 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emil Rašman, Bratislava stiahnuť
736/B 43 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emil Rašman, Bratislava stiahnuť

September

číslo popis zmluvný partner
737/B 249 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emil Šafár, Trnava stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emil Šafár, Trnava stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emil Šafár, Trnava stiahnuť
Dodatok č. 1 Dodatok ku kúpnej zmluve Ing. Katarína Kovács, ul. Tajovského 14, Dvory n. Žitavou stiahnuť

Október

číslo popis zmluvný partner
106/NR/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - kamerový systém MV SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova trida 69, 949 01 NitrA stiahnuť
č. 2 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve Ing. Katarína Kovács

stiahnuť

stiahnuť

November

číslo popis zmluvný partner

December

číslo popis zmluvný partner
2015011011 Zmluva o dielo, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka - kamerový systém ŠTRBA-COMPANY s.r.o., Veľké Lovce č. 801

strana 1

strana 2

strana 3

strana 4

Kúpna zmluva Zuzana Oravcová, V. Lovce č. 253

stiahnuť

Kúpna zmluva Zsolt Gyén, v. Lovce č. 268


stiahnuť

Z2015017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK Miestna akčná skupina Združenia Termál, Nám. M.R. Štefánika 1, Maňa stiahnuť
838/2015-2050-1200 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prípsevku Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava

stiahnuť

stiahnuť

51/002/15 Zmluva o municipálnom úvere Prima Banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11, Žilina


stiahnuť

51/002/15 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Prima Banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11, Žilina


stiahnuť

Zmluva o dielo Business Funding Solutions, s. r. o., Ľudovíta Vančíka 2722/5, Senica 905 01

stiahnuť

Zmluva o dielo Marialux, s. r. o., Veľké Lovce č. 22

stiahnuť

Zmluva o nájme skladových priestorov Business Funding Solutions, s.r.o., Ľudovíta Vančíka 2722/5, Senica


stiahnuť

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Spoločnosť Zlatý vek, Novomeského 499/17, Nitra

stiahnuť

Objednávky 2015

popis suma v EUR partner
servisné práce - tlačiareň Konica Minolta 319,20 € s DPH PROFI-SERVIS, Obecná ulica 452/20, 951 06 Vinodol stiahnuť
dodávka a montáž bleskozvodového zariadenia 1102,11 € s DPH TECHNAL - montáž a oprava el. zariadení, Lipták Miroslav, 940 78 Nové Zámky stiahnuť
Thuje Smaragd - športový areál 1.170,00 s DPH Záhrada a kvety Kútiky, s.r.o., Kútiky 1, 942 01 Šurany stiahnuť
vykonanie odborných prehliadok plynových zariadení 138,00 € s DPH Hiteco team a. s., Továrenská 10, 811 09 Bratislava stiahnuť
vypracovanie svetlno-technickej štúdie a technického riešenia projketu modernizácie VO v obci 7,50 € s DPH za svetelný bod Ing. Marek Krasňan, Veľké Lovce č. 22, 941 42 Veľké Lovce stiahnuť
atypické autobusové zastávky 5.527,20 s DPH L-DEN Slovakia spol. s.r.o., Kamenná 40, 966 22 Lutila stiahnuť
inzercia 62,40 € s DPH Petit Press, a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
stiahnuť